- -

Regulamin Akcji Promocyjnej „Kod rabatowy od MONONI”

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Kod rabatowy od MONONI” jest Mebloteka Wajnert sp.j. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, KRS: 0000148419, NIP: 9111733443, REGON: 93212011600000, BDO: 000609087, adres e-mail: [email protected] (dalej: „Organizator”). Sprawdź pozostałe formy kontaktu na naszej Stronie. 

2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego.

4. Akcja Promocyjna umożliwia klientom Sklepu Internetowego skorzystanie z kodu rabatowego w postaci elektronicznego kodu alfanumerycznego, który posiada indywidualne oznaczenie:

a. indywidualną kombinacją liter/cyfr/znaków;

b. datę ważności;

c. informację tekstową o minimalnej kwocie zakupów uprawniającej do skorzystania z kodu rabatowego, jeśli taka została wyznaczona;

d. wartości kodu rabatowego wyrażoną w procentach lub w złotych (kod procentowy, kod kwotowy);

5. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. KOD RABATOWY [od MONONI] – Aby otrzymać kod rabatowy dla nowych użytkowników Newsletter, konieczna jest skuteczna rejestracja do Newslettera MONONI, przeprowadzana zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego mononi.pl. Po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji, na wskazany adres e-mailowy w usłudze Newsletter, zostanie przesłany e-mail powitalny wraz kodem rabatowym. Niniejszy kod rabatowy sumuje się z innymi promocjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego. Kod rabatowy nie obejmuje kosztów dostawy. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku.

b. KOD RABATOWY [od MONONI] – kod rabatowy umieszczony jest na fizycznych ulotkach, dostępnych w stacjonarnych punktach sprzedaży towaru. Skorzystanie z kodu możliwe jest tylko podczas zakupów internetowych na stronie Sklepu Internetowego mononi.pl. Kod rabatowy obejmuje wyłącznie produkty nieprzecenione, nie obejmuje kosztów dostawy oraz nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, z wyjątkiem akcji promocyjnej Kod rabatowy dla nowych użytkowników Newsletter.

6. Kod rabatowy kwotowy lub procentowy upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej w Sklepie Internetowym z rabatem zamieszczonym na kuponie. 

7. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w Sklepie Internetowym.

8. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

9. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi, udzielanymi przez Organizatora Akcji Promocyjnej. 

10. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu do tego przeznaczonym. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz jego zaakceptowaniu, Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

11. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany po terminie ważności.

12. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany przez osobę do tego nieuprawnioną ani przez osobę, które weszła w jego posiadanie za pomocą oszustwa. 

13. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

14. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktów widniejących na rachunku/fakturze.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego. 

16. W przypadku wszelkich pozostałych kwestii prawnych, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, stosuje się ogólny Regulamin Sklepu Internetowego. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.10. 2023 r.